طراحی جلد

طرح جلد به عنوان نشان اثر و عامل جذب مخاطب نقش بسزایی در جذب والقای مفهوم کتاب و در نتیجه فروش و عرضه اقتصادی مناسب در بازار کتاب داردنکته دیگر در مجموعه توليد و چاپ آریابوک استفاده از طراحانی با تحصیلات مرتبط در زمینه طراحی گرافیک می باشد.طراحان مجموعه سعی در طراحی متناسب با محتوا و مفهوم کتاب و با در نظر گرفتن اصول هنری پس از برسی و مطالعه کتاب ارائه می نماید. که این امر در زمینه توجه مخاطب در بازار کتاب دارد.

نمونه کار