دنیای موازی

دنیای موازی

 

وقتی با تجربه های هر روزت روزگار میگذرانی،وقتی درخلوت خودت مطالعه میکنی و میخوانی و میخوانی ...!؟

وقتی به موضوع های مختلف سرک میکشی و میخواهی در این مدت زمانی که به نام" عمر" به تو داده شده چیزی بیشتر یاد بگیری و بفهمی، دنیایت در حالِ ساخته شدن است . روزی میرسد که میفهمی موضوع ها در این جهان یکی ست، بارها و بارها در طول سالیان تکرار شده اما برداشت ها متفاوت است.

برداشت و تفسیر هر فرد از هر موضوعی با دیگری فرق دارد. یک واقعیت این است که "دنیا"یی وجود دارد که پیشِ چشمِ همه هست همه می‌بینندش؛

."کافی‌ست که چشم بـــــــــــاز کنند "

اما در این دنیا به تعداد آدمها بینهایت دنیا وجود دارد.

 میبینی که تو دنیایی داری که مال توست. دنیایی که ساخته ای ،برای خودت دنیایی که همه چیز با افکار تو معنا میشود .

 افکار تو آن را میسازد و زمانی موضوعی را بازآفرینی میکند. هر کس افکار و برداشت های خود را بهترین میپندارد و حقیقت و واقعیت را آن میبیند که برای خود ساخته.

."دنیا"یی داری که مال توست،"کافیست چشم هایت را بـــــــــــــبندی"

زمانی تلاش میکنی و شاید مهمترین کارِ تو درهم‌تنیدنِ این دو دنیاست...؛

 یکی کردن‌شان، به‌هم رساندن‌شان...ساختنِ دنیایی تازه. آفریدنِ دنیایی که همان دنیای قبلی نیست، اما شبیه دنیای خودت هست. که هر چه دنیای تازه نزدیک تر به دنیای درونی ات باشد،راضی تری.خشنود تری.فکر میکنی که دنیای تازه ات به دنیای واقعی نزدیک شده. اما نمیدانی که تو ،دنیای واقعی را هم با دید خودت میشناسی. هر کس همین فکر را میکند و دنیای دیگری را قبول ندارد. چون برای ساختنِ دنیای خودش تلاش کرده و حاضر نیست با دنیای دیگری یکی اش کند.

اما همه فراموش کرده اند که" دنیای واقعی" یکی شدنِ دنیای همه ،همراه با هم، است.

میبینی در این زمین همه در کنار هم همزیستی به" موازات" دارند نه همراه

میفهمی دنیای موازی جای دوری نیست.

 نیازی به مطالعه خاصی ندارد.

خیلی خیالی هم نیست دنیای موازی تک تک ما هستیم که به ظاهر در کنار هم اما در موازات هم زندگی میکنیم .دنیای موازی جای دوری نیست.

جهان موازی احتیاج به تحقیق زیادی ندارد. مفهومی خیال پردازانه و انتزاعی نیست.لازم نیست محقق یا فیلسوف باشی.

فراسوی محدودهء دید تلسکوپ ها نیست.کافیست سرت را بگردانی و اطرافت را بهتر نگاه کنی و به یقین ببینی که دنیای موازی جای دوری نیست.به نظر می‌رسد که این دنیا بینهایت است. در جایی از این فضا هر چیزی که امکان پذیر باشد واقعیت خواهد یافت.ما دردنیایی زندگی می‌کنیم که از بی‌نهایت دنیا تشکیل شده است.دنیای مـــــــــــــــــــــوازی زمینی ها!

لازم نیست دانشمند باشی تا محاسبه کنی که این جهانها چقدر با ما فاصله دارند و مهمتر از همه اینکه نیازی نیست که پژوهش به خصوصی کنی. تمامی اینها فیزیک حقیقی و واقعی است....!؟! دنیای موازی خود ما هستیم.همین ما که دنیای دیگری را نمیبیند.همین ما که دنیای دیگری را نمیپذیرد.همین ما که تنها چیزهایی را قبول میکنیم که با چشم خود ببینیم. همین مایی که دنیای خود را برتر میدانیم. همین مایی که فقط دنیای خود را مهم میدانیم.

همین مایی که به دنیای دیگری احترام نمیگذاریم.

دنیاهای حبابی تک تک ما در کنار هم حرکت میکنند و گه‌گاه با هم برخورد می‌کنند.

این دنیای توست. شده‌ای مالکِ دنیای تازه ات که اجازه داری چراغ‌هاش را مدام روشن و خاموش کنی. کسی نمی‌بیندش. اگر تو نگویی نمی‌بیندش. حتی بگویی هم نمیبیندش.

در دنیای خودت زندگی کن .آنجور که دوست داری و بدان که شناختنِ دنیای تو از طریق دیگری ،تنها یک آرزو میشود .آرزویی خیالی !که در واقعیت، هیچ کس دنیایت را آنگونه که هست آنگونه که میخواهی ، نمیشناسد.

دنیایت را کشف نمیکند.همراهت نمیشود اما همه در کنار هم ،به موازات هم روزگار را میگذرانند.

 

بیـــ1392ـــتا

yazdani.bita@yahoo.com

  بیتا یزدانی

 

 

 

نو نویس


نونویس